Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Otwocku

Uwaga praca Poradni

U W A G A !!!

 

Informujemy, że dnia 12.06.2020r. poradnia będzie nieczynna.

 

Od 04.05.2020r., w związku z koniecznością realizacji wytycznych MEN, Kuratorium Oświaty oraz przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów w czasie występowania stanu epidemii, Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Otwocku w pierwszej kolejności będzie prowadziła działania związane z wydawaniem:

  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania,
  • opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego,
  • opinii o dojrzałości szkolnej dla dzieci sześcioletnich, które nie realizowały rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Z tego powodu wszystkie dotychczasowe terminy wizyt w poradni tracą ważność.

Specjaliści, do których (od 16.03)  były zapisane dzieci będą kontaktowali się z Państwem telefonicznie.  W Poradni, do odwołania,  będą się odbywały wyłącznie te diagnozy, które są niezbędne do wydania w/w dokumentów i w takim trybie, w jakim możliwe będzie zachowanie obowiązujących rygorów bezpieczeństwa. 

W najbliższym czasie opublikowane zostaną przepisy, które zniosą wymóg posiadania przez rodziców opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie:

  • realizacji obowiązku rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem/szkołą/inną formą wychowania przedszkolnego,
  • obowiązku  szkolnego poza szkołą,
  • obowiązku nauki poza szkołą.

Aktualne informacje będą podawane na tej stronie (zakładka Oferta strona 1 i 2).

Kontakt telefoniczny do Poradni: 22 710 15 50 (w godz. 800-1400)