Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Otwocku

Zapisy do Poradni

 

 

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne, nie potrzebne jest skierowanie od lekarza lub szkoły. Umówienie wizyty w Poradni może odbyć się osobiście lub telefonicznie, przez rodzica lub opiekuna prawnego. Na przeprowadzenie badań diagnostycznych lub korzystanie z terapii potrzebna jest zgoda rodzica. Opinie po badaniach sporządza się na pisemny wniosek rodzica. Wymagany jest numer PESEL dziecka.