Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
 w Otwocku

Zespoły orzekające

 

ZESPOŁY ORZEKAJĄCE DZIAŁAJĄCE W POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W OTWOCKU

Zgodnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania. z póź. zmianami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Otwocku działa:


1. Zespół Orzekający o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Zespól Orzekający o potrzebie nauczania indywidualnego.

Zespoły powołuje dyrektor poradni.

W skład zespołu wchodzą:
1. dyrektor poradni lub osoba przez niego upoważniona – jako przewodniczący zespołu
2. psycholog
3. pedagog
4. logopeda
5. lekarz

Zespoły orzekają na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. Jeżeli wnioskodawca nie posiada wymaganej dokumentacji albo przedstawiona dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, badania przeprowadzają członkowie zespołu lub inne osoby wskazane przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności.

Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia, wydane przez lekarza, określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do szkoły.

Zespół Orzekający może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia w celu przedstawienia problemów dydaktycznych i wychowawczych ucznia.

Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.